اجرای استخر اجری

اجرای استخر اجری گودبرداری محل احداث استخر آهک ریزی،مش بندی،بتن ریزی کف استخر دیوارچینی استخر،تاسیسات استخر آب بندی استخر،کاشی کاری ... ادامه مطلب